Bekendtgørelse aflov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

LBK nr 223 af 31/03/2000 (Gældende)

 

Senere ændringer til forskriften

LOV Nr. 404 af 31/05/2000
LOV Nr. 424 af 31/05/2000 § 2
LOV Nr. 1087 af 13/12/2000
LOV Nr. 1253 af 20/12/2000 § 4
LOV Nr. 1269 af 20/12/2000

 

 

Oversigt

 

Kapitel 1 - Formål m.v.

Kapitel 2 - Kommunalbestyrelsens opgaver

Kapitel 3 - Boligplacering af flygtninge

Kapitel 4 - Introduktionsprogrammet

Kapitel 5 - Introduktionsydelse

Kapitel 6 - Hjælp i særlige tilfælde

Kapitel 6 a - Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Kapitel 7 - Udbetaling af hjælp og tilbagebetaling

Kapitel 8 - Integrationsråd og Rådet for Etniske Minoriteter

Kapitel 9 - Finansiering og administration m.v.

Kapitel 10 - Indhentning og videregivelse af oplysninger

Kapitel 11 - Klageregler

Kapitel 12 - Definitioner

Kapitel 13 - Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

 

Bekendtgørelse af
lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Herved bekendtgøres lov nr. 474 af 1. juli 1998 om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) med de ændringer, der følger af §17 i lov nr. 353 af 2. juni 1999, §4 i lov nr. 394 af 2. juni 1999 og lov nr. 57 af 25. januar 2000.

Kapitel 1

Formål m.v.

§1. Lovens formål er gennem en integrationsindsats at

1)bidrage til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv,

2)bidrage til, at nyankomne udlændinge hurtigt bliver selvforsørgende, og

3)bibringe den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer.

§2. Loven gælder for udlændinge med lovligt ophold i Danmark. Ved udlændinge forstås i denne lov flygtninge og indvandrere, jf. stk.2, med lovligt ophold i Danmark.

Stk.2. Ved flygtninge forstås i denne lov flygtninge m.v., jf. §54. Ved indvandrere forstås i denne lov familiesammenførte udlændinge til flygtninge, jf. §55, samt andre familiesammenførte udlændinge, jf. §56.

Stk.3. Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Det Europæiske Fællesskab eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, eller er omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v.

§3. Integrationsindsatsen omfatter boligplacering af flygtninge, jf. kapitel 3, introduktionsprogrammer for udlændinge, jf. kapitel 4, og en almindelig integrationsindsats, jf. stk.2.

Stk.2. Ved almindelig integrationsindsats forstås i denne lov ethvert tiltag, som ikke er omfattet af lovens kapitel 3 og 4, og som foretages af den offentlige forvaltning med det formål at integrere flygtninge og indvandrere i det danske samfund.

Kapitel 2

Kommunalbestyrelsens opgaver

§4. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for boligplacering af flygtninge, der er visiteret til den pågældende kommune, jf. kapitel 3, introduktionsprogrammer for udlændinge, jf. kapitel 4, udbetaling af introduktionsydelse, jf. kapitel 5, og samordning af den almindelige integrationsindsats i kommunen, jf. §3, stk.2.

Stk.2. Ansvaret efter stk.1 for flygtninge påhviler kommunalbestyrelsen fra udgangen af den første hele måned efter tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse til den pågældende, jf. dog stk.3.

Stk.3. Ansvaret efter stk.1 for indvandrere og for flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens §7, stk.4, og §8 påhviler kommunalbestyrelsen fra tidspunktet for den pågældendes registrering i Det Centrale Personregister (CPR) som tilflyttet kommunen eller, hvis ansøgningen om opholdstilladelse er indgivet her i landet, fra tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse.

Stk.4. Ansvaret efter stk.1 påhviler kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil flygtningen bliver visiteret efter reglerne i kapitel 3, eller hvor indvandreren bor eller opholder sig. Tager udlændingen bopæl eller ophold i en anden kommune, overgår ansvaret for introduktionsprogram og udbetaling af introduktionsydelse efter de nærmere regler i kapitel 4 og 5 til kommunalbestyrelsen i denne kommune.

§5. En kommunalbestyrelse kan overlade udførelsen af bestemte opgaver som led i gennemførelse af introduktionsprogrammer til en eller flere organisationer eller foreninger m.v., herunder Dansk Flygtningehjælp, uddannelsesinstitutioner og andre kommunalbestyrelser.

Kapitel 3

Boligplacering af flygtninge

§6. Udlændingestyrelsen udsender hvert år senest den 1. april meddelelse om det antal flygtninge, som Udlændingestyrelsen påregner, at der meddeles opholdstilladelse til i hvert af de kommende tre år (landstallet). Landstallet kan ændres af Udlændingestyrelsen, hvis forholdene gør det nødvendigt.

§7. Kommuneforeningerne i hvert amt og Københavns og Frederiksberg Kommuner skal søge at aftale boligplaceringen inden for de enkelte amter og i Københavns og Frederiksberg Kommuner i hvert af de kommende tre år af det antal flygtninge, der er fastsat i landstallet, jf. §6 (aftalte amtskvoter). Aftalen skal meddeles Udlændingestyrelsen inden den 1. juni hvert år.

Stk.2. Ændres landstallet for det indeværende kalenderår, jf. §6, 2. pkt., skal kommuneforeningerne i hvert amt og Københavns og Frederiksberg Kommuner søge at indgå en ny aftale. Aftalen skal meddeles Udlændingestyrelsen inden for en af Udlændingestyrelsen fastsat frist på normalt ikke mindre end 6 uger fra datoen for ændringen af landstallet.

Stk.3. Har kommuneforeningerne i hvert amt og Københavns og Frederiksberg Kommuner ikke givet meddelelse om indgåelse af en aftale efter stk.1 til Udlændingestyrelsen inden den 1. juni, fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 15. juni i det pågældende år det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte amter og i Københavns og Frederiksberg Kommuner i hvert af de kommende tre år (fastsatte amtskvoter).

Stk.4. Ændres landstallet for det indeværende kalenderår, og har kommuneforeningerne i hvert amt og Københavns og Frederiksberg Kommuner ikke givet meddelelse om aftale efter stk.2, fastsætter Udlændingestyrelsen inden 30 dage efter udløbet af fristen i stk.2 det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte amter og i Københavns og Frederiksberg Kommuner i det pågældende og de efterfølgende to år.

Stk.5. De fastsatte amtskvoter efter stk.3 og 4 kan ændres af Udlændingestyrelsen, hvis ændrede forhold gør det nødvendigt.

§8. Kommunalbestyrelserne inden for et amt skal søge at aftale, i hvilke kommuner det antal flygtninge, der er aftalt eller fastsat i amtskvoterne, jf. §7, stk.1 og 3, skal boligplaceres i hvert af de kommende tre år (aftalte kommunekvoter). Aftalen skal meddeles Udlændingestyrelsen inden den 10. september hvert år.

Stk.2. Ændres de aftalte eller fastsatte amtskvoter for det indeværende kalenderår, jf. §7, stk.2, 4 og 5, skal kommunalbestyrelserne i hvert amt søge at indgå en ny aftale. Aftalen skal meddeles Udlændingestyrelsen inden for en af Udlændingestyrelsen fastsat frist på normalt ikke mindre end 6 uger fra datoen for ændringen af amtskvoten.

Stk.3. Har kommunalbestyrelserne inden for et amt ikke givet meddelelse om indgåelse af en aftale efter stk.1 til Udlændingestyrelsen inden den 10. september, fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 30. september i det pågældende år for hver kommune i amtet det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte kommuner i hvert af de kommende tre år (fastsatte kommunekvoter).

Stk.4. Ændres de aftalte eller fastsatte amtskvoter for det indeværende kalenderår, og har kommunalbestyrelserne inden for et amt ikke givet meddelelse om aftale efter stk.2, fastsætter Udlændingestyrelsen inden 30 dage efter udløbet af fristen i stk.2 det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte kommuner i det pågældende år og de efterfølgende to år.

Stk.5. De fastsatte kommunekvoter efter stk.3 og 4 kan ændres af Udlændingestyrelsen, hvis ændrede forhold gør det nødvendigt.

§9. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om landstal, jf. §6, om indgåelse af aftaler om amts- og kommunekvoter, jf. §7, stk.1 og 2, og §8, stk.1 og 2, om fastsættelse af amts- og kommunekvoter, jf. §7, stk.3 og 4, og §8, stk.3 og 4, og om ændring af fastsatte amtskvoter, jf. §7, stk.5, og §8, stk.5.

§10. I forbindelse med meddelelse af opholdstilladelse til en flygtning træffer Udlændingestyrelsen afgørelse om, i hvilken kommune den pågældende skal tage bopæl (visitering).

Stk.2. En flygtning, der visiteres til en kommune i medfør af stk.1, skal af Udlændingestyrelsen registreres i Det Centrale Personregister (CPR) som tilflyttet landet i denne kommune. Registreringen sker fra den dato, hvor ansvaret for flygtningen overgår til kommunen, jf. §4, stk.2.

Stk.3. Registrering i medfør af stk.2 finder sted, uanset om flygtningen tager bopæl eller ophold i kommunen fra den i stk.2 nævnte dato.

Stk.4. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om Udlændingestyrelsens afgørelser efter stk.1 og om registrering i Det Centrale Personregister, jf. stk.2 og 3.

§11. Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om visitering på grundlag af de aftalte eller fastsatte kommunekvoter, jf. §8, den pågældende flygtnings personlige forhold samt forholdene i kommunen.

§12. Kommunalbestyrelsen skal anvise bolig til de flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen, jf. §10.

Stk.2. Den anviste bolig skal være passende i forhold til den enkelte flygtnings behov. Lejen for den anviste bolig må ikke overstige halvdelen af husstandsindkomsten. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde anvise en bolig med en leje, der overstiger halvdelen af husstandsindkomsten. Kommunalbestyrelsen kan i så fald ikke nægte at yde fuld støtte i medfør af §15 i lov om individuel boligstøtte.

Stk.3. Kommunalbestyrelsen afholder de udgifter, der er forbundet med flygtningens flytning til kommunen.

§13. Kommunalbestyrelsen kan erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen med henblik på gennem udlejning til beboelse at medvirke til en bedre fordeling af udlændinges bosætningsmuligheder på landsplan, regionalt plan og lokalt i kommunen.

Stk.2. Ved udlejning af en bolig efter stk.1 kan kommunalbestyrelsen tillægge både danske og udenlandske statsborgere en fortrinsret i forhold til andre boligsøgende, når dette sker af hensyn til behovet for generelt at fremme udlændinges mulighed for integration.

§14. Kommunalbestyrelsen skal inden 3 måneder efter, at ansvaret er overgået til kommunalbestyrelsen, anvise boliger til de flygtninge, som Udlændingestyrelsen har visiteret til kommunen. Indtil det er muligt at anvise en bolig, skal kommunalbestyrelsen anvise de pågældende flygtninge et midlertidigt opholdssted. Reglerne i lejeloven finder ikke anvendelse i forbindelse med indkvartering på midlertidige opholdssteder.

Stk.2. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om betaling for indkvartering på midlertidige opholdssteder og om inddrivelse heraf.

§15. Anviser kommunalbestyrelsen ikke inden 3 måneder efter, at ansvaret er overgået til kommunalbestyrelsen, boliger til de flygtninge, som Udlændingestyrelsen har visiteret til kommunen, kan Udlændingestyrelsen med henblik på at anvise boliger til de pågældende på vegne af kommunalbestyrelsen og for kommunens regning indgå aftaler om

1)at erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen,

2)at købe anvisningsret til private udlejningsejendomme i medfør af lov om kommunal anvisningsret,

3)at en almen boligorganisation stiller ledige familieboliger eller ledige almene ungdomsboliger til rådighed for Udlændingestyrelsen, jf. §59, stk.2 og 3, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.,

4)at indtil hver fjerde ledige bolig skal anvises af en almen boligorganisation efter særlige sociale kriterier, jf. §60 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.,

5)at indtil hver 10. ledige lejlighed i særlige private udlejningsejendomme stilles til rådighed for Udlændingestyrelsen, jf. §53 e i lejeloven og §63 a i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, og

6)at pensionskasser stiller boliger til rådighed for Udlændingestyrelsen.

Stk.2. Med henblik på at anvise bolig til de i stk.1 nævnte flygtninge kan Udlændingestyrelsen endvidere på vegne af kommunalbestyrelsen og for kommunens regning træffe beslutning om, at indtil hver fjerde ledige almene familiebolig eller almene ungdomsbolig i kommunen skal stilles til rådighed for Udlændingestyrelsen, jf. §59, stk.1 og 3, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.

Stk.3. Aftaler efter stk.1, nr. 2-5, kan indgås, i det omfang kommunalbestyrelsen ikke har indgået aftaler med udlejer. Beslutning efter stk.2 kan træffes i det omfang, boligorganisationen ikke allerede stiller 1/4 af de ledige almene familie- og ungdomsboliger til rådighed for kommunalbestyrelsen efter §59, stk.1-3, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.

Kapitel 4

Introduktionsprogrammet

§16. Udlændinge, der på tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret er fyldt 18 år, skal tilbydes et af den ansvarlige kommunalbestyrelse tilrettelagt introduktionsprogram.

Stk.2. Et introduktionsprogram omfatter kursus i samfundsforståelse, jf. §20, danskundervisning, jf. §§21 og 22, og aktivering, jf. §§23 og 24. Omfang og indhold af introduktionsprogrammet for den enkelte udlænding fastlægges i en individuel handlingsplan, jf. §19.

Stk.3. Introduktionsprogrammet skal påbegyndes senest en måned efter, at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for en udlænding.

Stk.4. Introduktionsprogrammet har en varighed på tre år efter, at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for en udlænding.

Stk.5. Mindreårige uledsagede asylansøgere med opholdstilladelse efter udlændingelovens §7 eller §9, stk.2, nr. 4, kan tilbydes introduktionsprogram, jf. stk.1-4.

Stk.6. Kommunalbestyrelsen tilbyder udlændinge, som opfylder betingelserne herfor, hjælp efter kapitel 6 og 7 i lov om aktiv socialpolitik i stedet for introduktionsprogram.

§17. Introduktionsprogrammet for udlændinge, der tilbydes aktivering i medfør af §23, skal have et omfang af gennemsnitligt mindst 30 timer pr. uge.

§18. En udlænding kan fortsætte sin deltagelse i et introduktionsprogram i en anden kommune, hvis kommunalbestyrelsen i denne kommune godkender at overtage ansvaret for introduktionsprogrammet.

Stk.2. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil udlændingen flytter, skal overtage ansvaret for introduktionsprogrammet, hvis flytningen er af væsentlig betydning for den pågældende udlændings integrationsforløb, eller hvis særlige personlige forhold i øvrigt taler derfor.

Handlingsplan

§19. Kommunalbestyrelsen skal inden en måned efter at have overtaget ansvaret for en udlænding omfattet af §16 i samarbejde med den pågældende udarbejde en individuel handlingsplan med det i §16, stk.2 eller 6, angivne indhold.

Stk.2. Handlingsplanen skal udarbejdes på grundlag af en vurdering af den enkelte udlændings individuelle færdigheder og forudsætninger og skal målrettet sigte mod den enkelte udlændings introduktion på arbejdsmarkedet eller mod en uddannelse.

Kursus i samfundsforståelse

§20. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde udlændinge omfattet af §16 et kursus i forståelsen af danske samfundsforhold m.v. Kurset skal have en varighed af mindst 20 timer.

Stk.2. Kommunalbestyrelsen kan undlade at tilbyde en udlænding deltagelse i kurset, når den pågældende må anses for at have tilstrækkelig viden om de emner, kurset omhandler, eller når ganske særlige grunde i øvrigt taler derfor.

Stk.3. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om kursets indhold.

Danskundervisning

§21. Kommunalbestyrelsen skal inden en måned efter at have overtaget ansvaret for en udlænding omfattet af §16 tilbyde den pågældende undervisning i dansk. Undervisningen i dansk har til formål at sætte udlændinge i stand til at gennemføre en normal samtale på dansk og læse og skrive tekster på det niveau, som den enkeltes introduktionsprogram retter sig imod. Danskundervisningen tilrettelægges i overensstemmelse med det i 2. pkt. angivne formål og i overensstemmelse med den enkelte udlændings handlingsplan, jf. §19.

Stk.2. I forbindelse med danskundervisningens afslutning udstedes et bevis for aktiv deltagelse til de udlændinge, der har deltaget aktivt i danskundervisningen.

Stk.3. Undervisningsministeren fastsætter regler om danskundervisningens indhold og om udstedelse af bevis for aktiv deltagelse.

Stk.4. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis undlade at tilbyde en udlænding deltagelse i danskundervisning, når den pågældendes danskkundskaber skønnes at være tilstrækkelige, eller når ganske særlige grunde i øvrigt taler derfor.

§22. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde særskilt tilrettelagt danskundervisning til udlændinge, der har behov derfor, og som på grund af påbegyndt beskæftigelse eller uddannelse ikke kan følge det ellers tilbudte danskundervisningsforløb.

Aktivering

§23. Udlændinge, der i medfør af §25 er berettiget til introduktionsydelse, skal af kommunalbestyrelsen tilbydes aktivering. Aktiveringen tilrettelægges i overensstemmelse med den enkelte udlændings handlingsplan, jf. §19.

Stk.2. Aktivering kan omfatte en eller flere af følgende typer aktiviteter:

1)Kortvarige vejlednings- og introduktionsprogrammer med vejledning om arbejds- og uddannelsesmuligheder og med adgang til at afprøve beskæftigelsesønsker.

2)Ordninger om jobrotation, hvor ledige erstatter beskæftigede, jf. §20 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jobtræning med løntilskud og virksomhedspraktik, herunder individuel jobtræning hos private eller offentlige arbejdsgivere, jf. §§12-14, 22 og 24 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik.

3)Særligt tilrettelagte uddannelsesaktiviteter.

4)Særligt tilrettelagte aktiverende forløb i form af vejlednings- og praktikforløb, erhvervsmodnende kurser eller andre tilsvarende forløb med en kombination af arbejde og uddannelse.

5)Frivillige og ulønnede aktiviteter efter udlændingens eget ønske, som kommunalbestyrelsen anser for at have samfundsmæssig betydning eller betydning for den pågældendes uddannelses- eller arbejdsmæssige situation.

6)Voksen- eller efteruddannelse efter udlændingens eget ønske, som er omfattet af de regler om uddannelser, hvortil der kan opnås uddannelsesgodtgørelse og orlov til uddannelse (positivlisten), og som arbejdsministeren fastsætter i medfør af §27, stk.1, i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og §3, stk.4, i lov om orlov.

Stk.3. Reglerne i §18 i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse på udlændinge, der tilbydes virksomhedspraktik i medfør af stk.2, nr. 2.

Stk.4. De regler, som socialministeren fastsætter i medfør af §16, stk.3, i lov om aktiv socialpolitik, gælder også for de uddannelsesaktiviteter, som kommunalbestyrelsen kan tilbyde i medfør af stk.2, nr. 3.

Stk.5. Det er en betingelse for at deltage i voksen- eller efteruddannelse i medfør af stk.2, nr. 6, at uddannelsen indgår i handlingsplanen efter §19, og at der ikke er en rimelig udsigt til, at udlændingen får stabilt og ustøttet arbejde i den planlagte uddannelsesperiode.

Stk.6. De regler, som socialministeren fastsætter i medfør af §13 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, gælder også for de uddannelsesaktiviteter, som kommunalbestyrelsen kan tilbyde i medfør af stk.2, nr. 3 og 6.

Stk.7. Når kommunalbestyrelsen tilbyder aktivering, skal den så vidt muligt give flere tilbud at vælge imellem.

Stk.8. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis undlade at tilbyde en udlænding deltagelse i aktivering, når ganske særlige grunde taler derfor.

Stk.9. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om aktiveringens indhold.

§24. Såfremt aktiveringen har en sammenhængende varighed på 12 måneder eller derover, skal der ud over den fastlagte aktiveringsperiode indlægges en friperiode på en måned, således at aktiveringen ikke overstiger 11 måneder inden for en 12 måneders periode. Kommunalbestyrelsen skal tilstræbe, at friperioden fastlægges efter aftale med den pågældende udlænding.

Stk.2. I friperioden er udlændingen ikke omfattet af pligten til at udnytte sine arbejdsmuligheder efter §25, stk.2.

Kapitel 5

Introduktionsydelse

§25. Udlændinge, der tilbydes et introduktionsprogram, jf. §16, er efter reglerne i dette kapitel berettiget til introduktionsydelse i op til tre år fra det tidspunkt, hvor ansvaret overgår til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af introduktionsydelse efter reglerne i dette kapitel.

Stk.2. Der kan kun udbetales introduktionsydelse, hvis udlændingen og dennes ægtefælle ikke har et rimeligt tilbud om arbejde.

Stk.3. Der kan dog ikke stilles krav om, at udlændingen eller ægtefællen tager imod arbejde efter stk.2, hvis særlige grunde taler herimod, herunder hvis

1)det fremgår af en lægeerklæring, at den pågældende ikke kan arbejde på grund af sygdom, eller at der er risiko for, at helbredet forringes på grund af arbejdet,

2)den pågældende har ret til fravær på grund af graviditet, barsel eller adoption efter reglerne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov m.v.,

3)den pågældende er nødt til at passe sine børn, og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed, eller

4)arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel.

Stk.4. Reglen i stk.2 gælder ikke for udlændingens ægtefælle, når ægtefællen modtager en offentlig forsørgelsesydelse, som ikke er betinget af, at modtageren udnytter sine arbejdsmuligheder. Tilsvarende gælder, når ægtefællen er under uddannelse.

Stk.5. §2 og §14, stk.1-3 og 5, i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse. Det samme gælder de regler, som socialministeren fastsætter i medfør af §14, stk.4, og §15 i lov om aktiv socialpolitik. §13, stk.5, 1. pkt., i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse, hvis udlændingens ægtefælle ikke er omfattet af integrationsloven.

Stk.6. Påhviler det en person, der bor i Danmark, at forsørge udlændingen, og er opholdstilladelsen betinget af, at den pågældende har godtgjort at være i stand hertil, jf. udlændingelovens §9, stk.3 og 4, er udlændingen ikke berettiget til at få introduktionsydelse.

Stk.7. En udlænding, der opfylder betingelserne for at modtage statens uddannelsesstøtte eller social pension i henhold til lov om social pension, er ikke berettiget til at få introduktionsydelse, jf. dog stk.8.

Stk.8. Indenrigsministeren kan fastsætte regler om, at der i særlige tilfælde kan ydes en særlig ydelse til udlændinge under uddannelse.

§26. En udlænding, der tilbydes et introduktionsprogram, jf. §16, er ikke berettiget til at modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Stk.2. Modtagelse af introduktionsydelse er ikke til hinder for udbetaling af ydelser efter anden lovgivning end den i stk.1 anførte.

§27. Den månedlige introduktionsydelse udgør for enlige personer højst 7.410 kr. pr. person og for personer, der har forsørgelsespligt over for mindreårige børn, højst 9.865 kr. pr. person.

Stk.2. Introduktionsydelsen til ægtepar beregnes som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne er berettiget til efter stk.1.

Stk.3. Hvis udlændingens ægtefælle ikke er omfattet af loven og har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. §25, stk.5, 3. pkt., beregnes introduktionsydelsen til udlændingen efter reglen i §27, stk.1, med et tillæg på 2.324 kr.

Stk.4. En person, der alene har forsørgelsespligt over for børn, der opholder sig i udlandet, kan kun få introduktionsydelse som forsørger efter stk.1, hvis den pågældende kan dokumentere forsørgelsespligten, og at den pågældende faktisk opfylder forsørgelsespligten.

Stk.5. Introduktionsydelsen efter stk.1 kan ikke overstige den forsørgelsesydelse, som en person ville være berettiget til efter lov om aktiv socialpolitik.

§27 a. Udlændinge, der er fyldt 60 år, og som ikke er berettiget til pension efter lov om social pension, modtager en særlig introduktionsydelse, der svarer til, hvad der ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end pensionen. §28 finder tilsvarende anvendelse.

Stk.2. Til børn under 18 år af de udlændinge, der er nævnt i stk.1, og som ikke er berettiget til børnetilskud, ydes en månedlig støtte på 2.008 kr. Der ydes ét støttebeløb pr. familie uanset antallet af børn.

§27 b. Udlændinge, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning i fængsel eller arresthus, modtager en særlig ydelse.

Stk.2. Indenrigsministeren fastsætter regler om beregning af den særlige ydelse efter stk.1 og om fradrag for indtægter.

§28. Hvis udlændingen og dennes ægtefælle har en samlet indtægt, der mindst svarer til det beløb, som den eller de pågældende ville kunne modtage efter reglerne i §§27, 27 a og 28 a, kan der ikke udbetales introduktionsydelse.

Stk.2. Har udlændingen andre indtægter end arbejdsindtægter og indtægter som led i aktivering eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, trækkes disse fra introduktionsydelsen.

Stk.3. Har udlændingen arbejdsindtægter eller indtægter som led i aktivering eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, ses der ved beregningen af introduktionsydelsen efter §27, stk.1, bort fra 10,85 kr. pr. udført arbejdstime. Det beløb, der samlet kan ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned pr. person. For personer, der ikke har en fastsat arbejdstid, finder §31, stk.2, i lov om aktiv socialpolitik anvendelse.

Stk.4. Har udlændingens ægtefælle indtægter, og er ægtefællen ikke berettiget til at modtage introduktionsydelse, trækkes indtægterne fra udlændingens introduktionsydelse, i det omfang indtægterne overstiger det beløb, som ægtefællen ville kunne modtage efter §27, stk.1, jf. dog stk.5.

Stk.5. Har udlændingens ægtefælle arbejdsindtægter eller indtægter som led i aktivering eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, ses der ved beregningen efter stk.4 bort fra 10,85 kr. pr. udført arbejdstime. Stk.3, 2. og 3 pkt. finder tilsvarende anvendelse.

Stk.6. §§32 og 33 i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse.

§28 a. En udlænding, der modtager introduktionsydelse, jf. §27, og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af introduktionsydelse få en særlig støtte.

Stk.2. Inden kommunalbestyrelsen giver støtte, skal det undersøges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig.

Stk.3. Der kan ikke ydes særlig støtte efter stk.1 til udlændinge, der er omfattet af §27, stk.3, udlændinge, der modtager orlovsydelse efter lov om orlov, og udlændinge under 25 år, der ikke har forsørgelsespligt over for mindreårige børn. En gravid kvinde under 25 år kan dog modtage den særlige støtte, når hun har passeret 12. svangerskabsuge.

Stk.4. Indenrigsministeren fastsætter regler om beregning af støtten efter stk.1, herunder om begrænsning af støtten og fradrag for indtægter.

§29. Til udlændinge, der som led i introduktionsprogrammet, jf. kapitel 4, aktiveres i jobtræning, jf. §23, stk.2, nr. 2, udbetaler arbejdsgiveren overenskomstmæssig løn. Hvis arbejdet ikke er omfattet af en overenskomst, er lønnen den sædvanlige for tilsvarende arbejde. Offentlige arbejdsgivere kan dog højst udbetale 90,44 kr. pr. time eksklusive feriepenge m.v. i løn.

Stk.2. En udlænding, der aktiveres i virksomhedspraktik, herunder individuel jobtræning, jf. §23, stk.2, nr. 2, modtager en introduktionsydelse, der beregnes efter §§27, 27 a og 28. Ydelsen skal dog mindst udgøre 32,53 kr. pr. aktiveringstime. Ud over introduktionsydelsen modtager udlændingen et beskæftigelsestillæg på 10,85 kr. pr. aktiveringstime.

Stk.3. En udlænding, der deltager i et særligt tilrettelagt aktiverende forløb, hvori indgår perioder med jobtræning eller virksomhedspraktik, herunder individuel jobtræning, modtager i disse perioder løn efter stk.1 eller introduktionsydelse og tillæg efter stk.2.

Stk.4. §18 i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse.

§30. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte introduktionsydelsen med indtil 20 pct. i forhold til den i henhold til §§27, 27 a, 28 og 29, stk.2, beregnede ydelse, hvis udlændingen uden rimelig grund udebliver fra introduktionsprogrammet, jf. kapitel 4. Nedsættelsen skal ske inden 3 måneder efter, at den pågældende er udeblevet.

Stk.2. Nedsættelsen efter stk.1 sker forholdsmæssigt svarende til det antal timer, som udlændingen er udeblevet. Nedsættelsen beregnes i forhold til et introduktionsprogram på 30 timer pr. uge.

Stk.3. Hvis udlændingen uden rimelig grund er udeblevet fra virksomhedspraktik, herunder individuel jobtræning, jf. §23, stk.2, nr. 2, nedsætter kommunalbestyrelsen beskæftigelsestillægget efter §29, stk.2, med et beløb svarende til det antal timer, fraværet har varet.

§31. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at introduktionsydelsen nedsættes eller ophører, hvis udlændingen uden rimelig grund afviser at deltage i introduktionsprogrammet, jf. kapitel 4.

Stk.2. Den i medfør af stk.1 fastsatte nedsættelse eller ophør af introduktionsydelsen vedvarer, så længe grundlaget herfor er til stede. Kommunalbestyrelsen skal ved udgangen af hver måned foretage en vurdering heraf.

§32. Har kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil den pågældende udlænding flytter, ikke godkendt at overtage ansvaret for introduktionsprogrammet, kan kommunalbestyrelsen i denne kommune bestemme, at introduktionsydelsen nedsættes eller ophører.

Stk.2. Flytter en udlænding, der i medfør af stk.1 har fået nedsat sin introduktionsydelse, tilbage til den kommune, som den pågældende er fraflyttet, udbetaler kommunalbestyrelsen i denne kommune efter ansøgning fuld introduktionsydelse fra udgangen af den første hele måned efter tilbageflytningen, såfremt de øvrige betingelser herfor efter reglerne i dette kapitel er opfyldt.

Kapitel 6

Hjælp i særlige tilfælde

Hjælp ved forsørgelsessvigt

§33. Kommunalbestyrelsen kan yde løbende hjælp til rimeligt begrundede udgifter til forsørgelse til udlændinge, der efter §25, stk.6, ikke er berettiget til introduktionsydelse, men efter de øvrige bestemmelser i kapitel 5 ville være berettiget hertil, hvis det må udelukkes, at den person, der har ansvaret for forsørgelse, opfylder sine forpligtelser.

Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogrammer

§34. Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til nærmere bestemte udgifter, der er dokumenterede og rimelige, og som skyldes udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet, herunder udgifter til

1)deltagelse i særlige forløb,

2)transport,

3)værktøj samt arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning og

4)helt særligt undervisningsmateriale.

Stk.2. Til udlændinge i virksomhedspraktik, herunder individuel jobtræning, kan hjælpen alene udbetales, når udgifterne ved deltagelse heri kun i begrænset omfang er dækket af beskæftigelsestillægget efter §29, stk.2.

Enkeltudgifter

§35. Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, såfremt den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og dennes families muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgifterne er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunalbestyrelsen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller dennes families livsførelse.

Stk.2. Kommunalbestyrelsen kan give udlændinge med begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat, eller som skal ansættes på arbejdsmarkedet, hjælp til værktøj og arbejdsredskaber samt hjælp til kortvarige kurser. §78 i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse.

Sygebehandling m.v.

§36. Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis den pågældende eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.

Særlig hjælp vedrørende børn

§37. Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos udlændingen. Det er en betingelse for at yde hjælp, at udlændingen eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.

Stk.2. Kommunalbestyrelsen kan yde hjælp til rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra udlændingen. Det er en forudsætning, at udlændingen er indehaver af forældremyndigheden, at sagen er blevet anmeldt til dansk politi, og at kommunalbestyrelsen har forelagt sagen for Udenrigsministeriet. Det er yderligere en forudsætning, at udlændingen eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgiften.

§38. Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til udgifterne ved at forsørge et barn, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt en anden eller andre, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Det er en betingelse, at barnets indtægter, herunder det særlige børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet.

Flytning

§39. Kommunalbestyrelsen kan yde hjælp til flytning, som forbedrer bolig- eller erhvervsforhold for en udlænding eller dennes familie. Det er en betingelse for hjælpen, at hverken den pågældende eller dennes ægtefælle har økonomiske muligheder for at betale udgifterne.

Stk.2. Hjælp efter stk.1 ydes af kommunalbestyrelsen i den kommune, som udlændingen fraflytter.

Stk.3. Flytter udlændingen til en anden kommune, kan hjælp efter stk.1 kun ydes, såfremt kommunalbestyrelsen i denne kommune har godkendt at overtage ansvaret for introduktionsprogrammet.

Stk.4. Hvis flytningen sker til udlandet, kan hjælp efter stk.1 kun ydes, såfremt den pågældende udlænding er statsborger i eller har særlig tilknytning til vedkommende land eller er sikret varige arbejdsmuligheder i landet.

Kapitel 6 a

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

§39 a. Kommunalbestyrelsen indbetaler efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag for udlændinge, der er fyldt 16 år, og som modtager hjælp efter §§27 eller 29, stk.2.

Stk.2. Det en betingelse for indbetaling af ATP-bidrag, at udlændingen har modtaget en af de i stk.1 nævnte ydelser i en sammenhængende periode på 6 måneder.

Stk.3. Det er endvidere en betingelse for indbetaling af ATP-bidrag, at den månedlige ydelse, der ligger til grund for beregning af ATP-bidrag, mindst udgør 9.865 kr. for en udlænding, der har forsørgelsespligt over for mindreårige børn, og for andre mindst 7.410 kr. Kommunalbestyrelsen indbetaler ikke ATP-bidrag, hvis ydelsen er modtaget med tilbagebetalingspligt efter reglerne i kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik.

§39 b. Den ydelse, der ligger til grund for beregning af ATP-bidrag, er den beregnede ydelse, efter at der er foretaget fradrag efter reglerne i §§28, 30 og 31.

Stk.2. Udlændinge, for hvem kommunalbestyrelsen betaler bidrag efter §39 a, betaler selv 1/3 af det fastsatte bidrag. Denne del af bidraget indeholdes ved udbetaling af den ydelse, der ligger til grund for beregning af bidraget. Kommunalbestyrelsen betaler 2/3 af bidraget.

Stk.3. Indenrigsministeren kan efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætte regler om bidragsbetaling.

§39 c. For udlændinge, der modtager hjælp efter §§27 eller 29, stk.2, og som betaler ATP-bidrag i henhold til §39 a, indbetales en særlig pensionsopsparing, der udgør det i § 17 f, stk.3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte.

Stk.2. De nærmere regler om betaling og indberetning efter stk.1 fastsættes af indenrigsministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk.3. Indbetales opsparingsbeløbet ikke rettidigt, finder reglerne i §17, stk.2-5 og 7, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension tilsvarende anvendelse.

Kapitel 7

Udbetaling af hjælp og tilbagebetaling

§40. Reglerne om udbetaling af hjælp i kapitel 11 i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse på ydelser udbetalt i medfør af kapitel 5 og 6.

§41. Reglerne om tilbagebetaling i kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse på ydelser udbetalt i medfør af kapitel 5 og 6.

Kapitel 8

Integrationsråd og Rådet for Etniske Minoriteter

§42. I kommuner, hvor flere end 50 personer over 18 år i fællesskab fremsætter skriftlig anmodning herom, skal kommunalbestyrelsen oprette et integrationsråd.

Stk.2. Integrationsrådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen. Udtalelserne offentliggøres.

Stk.3. Integrationsrådet består af mindst syv medlemmer med bopæl i kommunen. Medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen. Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Stk.4. Kommunalbestyrelsen fastsætter medlemstallet. Medlemmerne udpeges blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen. Endvidere udpeges medlemmer blandt personer med tilknytning til arbejdsmarkedets parter, skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af rådet som repræsentanter for kommunen.

Stk.5. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af integrationsrådet.

Stk.6. Kommunalbestyrelsen fastsætter forretningsorden for integrationsrådet på baggrund af en af indenrigsministeren udarbejdet standardforretningsorden.

§43. Indenrigsministeren nedsætter repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.

Stk.2. Hvert af de i §42 nævnte integrationsråd vælger hvert fjerde år blandt de i §42, stk.4, 2. pkt., nævnte medlemmer et medlem til repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter. Repræsentantskabets opgave er at vælge Rådet for Etniske Minoriteter. Repræsentantskabets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Stk.3. Indenrigsministeren drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter og for mødeledelsen.

Stk.4. Indenrigsministeren fastsætter regler om valg af og forretningsorden for repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.

§44. Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter vælger efter reglerne om forholdstalsvalg i §24, stk.3, i lov om kommunernes styrelse hvert fjerde år blandt sine medlemmer 14 medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter. Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Stk.2. Rådet vælger et medlem som formand og to medlemmer som næstformænd.

Stk.3. Indenrigsministeren udpeger to tilforordnede medlemmer fra Indenrigsministeriet, som ikke har stemmeret.

Stk.4. Rådet for Etniske Minoriteter rådgiver indenrigsministeren om spørgsmål af betydning for flygtninge og indvandrere. Rådet kan ikke afgive udtalelser om enkeltsager.

Stk.5. Indenrigsministeren drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af Rådet for Etniske Minoriteter.

Stk.6. Indenrigsministeren fastsætter regler om valg af og forretningsorden for Rådet for Etniske Minoriteter.

Kapitel 9

Finansiering og administration m.v.

§45. Udgifter efter denne lov til udlændinge afholdes af den kommune, der er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. §4. Tager udlændingen bopæl eller ophold i en anden kommune, afholdes udgifterne efter denne lov af denne kommune.

Stk.2. Staten refunderer 75 pct. af kommunernes udgifter til introduktionsydelser, jf. kapitel 5, og til særlig støtte efter §28 a.

Stk.3. Uanset bestemmelsen i stk.2 afholder staten en kommunes udgifter til introduktionsydelser og til særlig støtte efter §28 a til udlændinge, jf. §133 i lov om social service, som

1)inden 12 måneder efter datoen for meddelelse af opholdstilladelse på grund af en betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbringes i døgnophold, dog kun indtil udlændingen i en sammenhængende periode på 2 år har klaret sig selv, eller

2)er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens §7 eller §9, stk.2, nr. 4, som mindreårige uledsagede asylansøgere, dog længst indtil udlændingen fylder 18 år eller udlændingens forældre får lovligt ophold her i landet.

Stk.4. Staten afholder kommunernes udgifter til hjælp i særlige tilfælde, jf. kapitel 6, til særlige ydelser efter §§27 a og 27 b og til ATP-bidrag efter kapitel 6 a.

Stk.5. Staten yder i den 3-årige introduktionsperiode, jf. §16, stk.4, et grundtilskud på 4.109 kr. pr. måned for hver udlænding omfattet af introduktionsprogrammet, jf. §16, til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter i medfør af kapitel 3 og 4 til udlændinge til den kommune, der er ansvarlig for integrationsindsatsen. For udlændinge omfattet af stk.3, §16, stk.6, §27 a og §27 b og for udlændinge, der opfylder betingelserne for at modtage social pension i henhold til lov om social pension, er tilskuddet efter 1. pkt. dog alene 2.011 kr. pr. måned til dækning af de generelle udgifter. Tilskuddet udbetales til den pågældende udlændings bopælskommune.

Stk.6. Staten yder et tilskud på 5.944 kr. pr. måned for hver udlænding, der modtager aktivering under introduktionsprogrammet, jf. §23, til den kommune, der er ansvarlig for integrationsindsatsen. Der ydes ikke tilskud til kommunen for de udlændinge, der er omfattet af §16, stk.6.

Stk.7. Staten yder et tilskud på 4.087 kr. pr. måned for hver udlænding, der ikke modtager aktivering under introduktionsprogrammet, men alene modtager kursus i samfundsforståelse og danskundervisning, jf. §§20 og 21, til den kommune, der er ansvarlig for integrationsindsatsen. Der ydes ikke tilskud til kommunen for de udlændinge, der er omfattet af §16, stk.6.

Stk.8. Staten yder et tilskud på 1.176 kr. pr. måned for hver udlænding, der modtager danskundervisning i medfør af §22, til den kommune, der er ansvarlig for integrationsindsatsen. Der ydes ikke tilskud til kommunen for de udlændinge, der er omfattet af §16, stk.6.

Stk.9. Staten yder til den kommune, der ved udløbet af den 3-årige introduktionsperiode, jf. §16, stk.4, har ansvaret for introduktionsprogrammet, et tilskud for hver udlænding, der har været omfattet af programmet bortset fra udlændinge omfattet af stk.3. Tilskuddet er for den enkelte udlænding 3.070 kr., 2.065 kr. og 1.006 kr. pr. måned i henholdsvis det 1. år, det 2. år og det 3. år efter udløbet af introduktionsperioden. Tilskuddet udbetales til den pågældende udlændings bopælskommune.

Stk.10. Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe og meddele indenrigsministeren de oplysninger, herunder statistiske oplysninger, som denne måtte forlange om kommunalbestyrelsens integrationsindsats.

Stk.11. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling af de i stk.5-9 fastsatte tilskud og om vilkårene herfor.

§46. Staten yder forskudsrefusion af en kommunes udgifter efter denne lov.

Stk.2. Tilskud efter §45, stk.5-9, afregnes forskudsvis i forbindelse med de månedlige forskudsudbetalinger fra staten af kommunal indkomstskat.

§47. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om anvisning af refusion og tilskud, regnskabsaflæggelse og revision.

Stk.2. Indenrigsministeren fastsætter regler om forældelse af kommuners og amtskommuners krav om refusion og tilskud efter denne lov.

§48. De beløb, der er anført i §27, stk.1 og 3, §27 a, stk.2, §28, stk.3 og 5, §29, stk.2, §39 a, stk.3, §45, stk.5-9, og §59, stk.3 og 4, er fastsat i 2000-niveau og reguleres fra og med 2001 én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Stk.2. Den maksimale timeløn efter §29, stk.1, reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer.

Kapitel 10

Indhentning og videregivelse af oplysninger

§49. Den, der ansøger om eller modtager ydelser efter kapitel 4-6, har pligt til at medvirke til at tilvejebringe de oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, om den pågældende har ret til ydelsen.

Stk.2. Den, der modtager ydelser efter kapitel 4-6, har pligt til at give kommunalbestyrelsen oplysninger om ændringer i sine forhold, der kan have betydning for den fortsatte ret til ydelsen.

Stk.3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandling af sager om ydelser efter kapitel 4-6 give udlændingen skriftlig underretning om pligten til at give oplysninger efter stk.1 og 2 om, hvilke typer af ændringer i den pågældendes forhold der kan have betydning for hjælpen, og som udlændingen efter stk.2 har pligt til at oplyse om, og om konsekvenserne af, at der ikke oplyses om ændringerne.

§50. Kommunalbestyrelsen kan med udlændingens samtykke forlange, at personer og myndigheder m.v., der har kendskab til forholdene, giver oplysninger, der må anses for nødvendige ved behandling af sager om ydelser efter kapitel 4-6. Det gælder også oplysninger om udlændinges rent private forhold og andre fortrolige oplysninger. Kommunalbestyrelsen kan i den forbindelse indhente læge- og sygehusjournaler.

Stk.2. Kan udlændingens samtykke ikke opnås, kan oplysningerne indhentes uden samtykke.

Stk.3. Kommunalbestyrelsen skal oplyse udlændingen om adgangen til at indhente oplysninger efter stk.1 og om konsekvenserne af, at udlændingen ikke vil medvirke til at indhente oplysninger.

Stk.4. Kommunalbestyrelsen kan begære optaget forhør efter retsplejelovens §1018 med henblik på indhentning af oplysninger som nævnt i stk.1.

Stk.5. Kommunalbestyrelsen kan kræve at få oplysninger om økonomiske forhold i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser. Oplysningerne kan indhentes, selv om den person, som oplysningerne vedrører, ikke bor i den kommune eller amtskommune, som indhenter oplysningerne. Oplysningerne kan indhentes som led i behandlingen af en enkelt sag eller som led i en generel søgning til brug for kontrol.

§51. Udlændingestyrelsen meddeler uden udlændingens samtykke i forbindelse med meddelelse af opholdstilladelse navn, personlige data og opholdsgrundlag til den kommunalbestyrelse, som integrationsansvaret påhviler.

Stk.2. Udlændingestyrelsen kan med udlændingens samtykke videregive andre oplysninger om den pågældende, herunder oplysninger om udlændingens rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til den kommunalbestyrelse, som integrationsansvaret påhviler, når det må antages, at oplysningerne har væsentlig betydning for kommunalbestyrelsens varetagelse af integrationsansvaret.

Stk.3. Flytter en udlænding til en anden kommune, meddeler kommunalbestyrelsen i den kommune, hvorfra udlændingen flytter, uden udlændingens samtykke navn, personlige data og opholdsgrundlag til den pågældende kommunalbestyrelse.

Stk.4. Flytter en udlænding til en anden kommune, og viderefører kommunalbestyrelsen i denne kommune et for den pågældende påbegyndt introduktionsprogram, kan kommunalbestyrelsen med udlændingens samtykke videregive oplysninger om den pågældendes rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til den pågældende kommunalbestyrelse, når det må antages, at oplysningerne har væsentlig betydning for kommunalbestyrelsens varetagelse af integrationsansvaret.

Stk.5. Opnås samtykke ikke, kan oplysningerne i stk.2 og 4 videregives uden samtykke. Er der tale om oplysninger om den pågældendes rent private forhold, kan videregivelse alene ske i overensstemmelse med reglerne i forvaltningslovens §28, stk.2.

§52. Til brug for Udlændingestyrelsens afgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens §11, stk.5, afgiver kommunalbestyrelsen på anmodning fra Udlændingestyrelsen en udtalelse om, hvorvidt den pågældende udlænding har gennemført et tilbudt introduktionsprogram, jf. kapitel 4, eller, hvis dette ikke er tilfældet, har gennemført et andet tilbudt forløb, der kan sidestilles hermed, samt hvorvidt den pågældende udlænding har forfalden gæld på over 50.000 kr. til det offentlige og i givet fald har indgået en aftale om afvikling af gælden og overholder en sådan aftale.

Kapitel 11

Klageregler

§53. Udlændingestyrelsens bestemmelse om landstallet, jf. §6, om amts- og kommunekvoter, jf. §§7 og 8, om visitering, jf. §§10 og 11, og om anvisning af boliger, jf. §15, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk.2. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kommunalbestyrelsens afgørelse om udpegning af medlemmer af integrationsrådet, jf. §42, kan dog ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk.3. Kommunalbestyrelsens udtalelse efter §52 kan indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk.4. Det sociale nævns afgørelser efter stk.2 og 3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Den Sociale Ankestyrelse kan dog efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område optage en sag til behandling, når ankestyrelsen skønner, at sagen har principiel eller generel betydning.

Kapitel 12

Definitioner

§54. Ved flygtninge m.v. forstås i denne lov udlændinge med opholdstilladelse efter

1)udlændingelovens §§7 og 8,

2)udlændingelovens §9, stk.2, nr. 2,

3)udlændingelovens §9, stk.2, nr. 4, i umiddelbar forlængelse af en opholdstilladelse efter udlændingelovens §9, stk.2, nr. 2,

4)udlændingelovens §9, stk.2, nr. 4, når tilladelsen er meddelt en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens §7,

5)udlændingelovens §9, stk.2, nr. 5, eller

6)udlændingelovens §9, stk.2, nr. 6.

§55. Ved familiesammenførte udlændinge til flygtninge forstås i denne lov udlændinge med opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens §9, stk.1, nr. 2-4, samt §9, stk.2, nr. 1 og 4, som følge af en familiemæssig tilknytning til en person omfattet af §54.

§56. Ved andre familiesammenførte udlændinge forstås i denne lov udlændinge med opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens §9, stk.1, nr. 2-4, samt §9, stk.2, nr. 1 og 4, der er meddelt opholdstilladelse som følge af en familiemæssig tilknytning til en person, der ikke er omfattet af §54.

§57. Meddeles en udlænding med opholdstilladelse, der er omfattet af §§54-56, efterfølgende opholdstilladelse på andet grundlag, har de i denne lov fastsatte bestemmelser virkning fra den første opholdstilladelse.

Kapitel 13

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§58. Loven træder i kraft den 1. januar 1999, jf. dog stk.2-4.

Stk.2. §§6,7,8 og 9 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk.3. Lovens kapitler 3-6, 9 og 10 gælder ikke for udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse inden den 1. januar 1999.

Stk.4. §62, nr. 2-6, træder i kraft den 1. juli 1998 og har virkning fra og med tilskudsåret 1999.

Stk.5. Integrationsrådene afholder tidligst den 1. juli 1999 valg til repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, som herefter afholder valg til Rådet for Etniske Minoriteter. Er der den 1. juli 1999 ikke oprettet 14 integrationsråd, afholdes valget, når dette er tilfældet. Funktionsperioden for repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter og Rådet for Etniske Minoriteter følger herefter den kommunale valgperiode.

§59. Den kommune, hvor en udlænding bor eller opholder sig, skal i indtil 18 måneder efter, at den pågældende er meddelt opholdstilladelse, yde den pågældende integrationsbistand efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik, lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk.2. Pligten efter stk.1 gælder kun for udlændinge, der efter den 1. juli 1997 er meddelt opholdstilladelse inden lovens ikrafttræden og den 31. december 1998 var omfattet af §134 a, stk.1, i lov om social bistand eller §107, stk.1, i lov om aktiv socialpolitik.

Stk.3. For hver udlænding, der er omfattet af stk.1 og 2, yder staten i indtil 18 måneder efter tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse et tilskud på 2.383 kr. pr. måned til dækning af udgifter til boligplacering, social rådgivning, vejledning, tolkning m.v. til den kommune, hvor udlændingen bor eller opholder sig.

Stk.4. For hver udlænding, der er omfattet af stk.1 og 2, yder staten i indtil 18 måneder efter tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse et aktiveringstilskud på 1.482 kr. pr. personmåned. Tilskuddet ydes ved gennemførelse af aktiveringstilbud til den enkelte udlænding med mindst 35 timer om måneden.

Stk.5. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler for udbetaling af de i stk.3 og 4 fastsatte tilskud og vilkårene herfor.

§60. (Udeladt).

§61. (Udeladt).

§62. (Udeladt).

§63. (Udeladt).

§64. (Udeladt).

§65. (Udeladt).

§66. (Udeladt).

§67. Indenrigsministeren fremsætter forslag for Folketinget til revision af loven inden udgangen af folketingsåret 2002-2003.

§68. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 353 af 2. juni 1999 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§15

Loven træder i kraft den 1. januar 2000.1)

Stk.2. (udeladt).

Lov nr. 394 af 2. juni 1999 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§5

Stk.1. Loven træder i kraft den 1. juli 1999, jf. dog stk.2.2)

Stk.2. §2 træder i kraft den 1. januar 2000.

Lov nr. 57 af 25. januar 2000 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§4

Stk.1. Loven træder i kraft den 1. februar 2000, jf. dog stk.2.

Stk.2. Integrationslovens §27 b som affattet ved denne lovs §1, nr. 10, træder i kraft den 1. marts 2000.

Stk.3. Forskudsrefusion og tilskud til kommunerne vedrørende øgede udgifter som følge af denne lov for månederne februar og marts 2000 udbetales i forbindelse med restafregningen til kommunerne for første kvartal 2000.

 

Indenrigsministeriet, den 31. marts 2000

Karen Jespersen

/Peter S. Willadsen

 

 

1)§ 17 i lov nr. 353 af 2. juni 1999 (repatrieringsloven) vedrører ændring af § 26, stk. 1. Bestemmelsen fik en ny affattelse ved lov nr. 57 af 25. januar 2000.

2)§ 4 i lov nr. 394 af 2. juni 1999 vedrører indsættelse af § 50, stk. 5, 2. pkt.